Informare monitorizare video

Societatea D&D Consultants Grup, având sediul social în Str.. Aleea Ilioara, Nr.1, Bl. PM 29, Ap.37, Sect.3, Bucuresti, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/10108/2002, având codul unic de înregistrare RO14937087, în calitate de operator („Societatea”), dorește să vă informeze despre prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în contextul anumitor operațiuni realizate de Societate în scopurile specificate mai jos.

Societatea acționează ca operator de date cu caracter personal pentru scopul de asigurare a pazei și protecției bunurilor și persoanelor aflate în incinta punctelor de lucru ale Societății de la adresa din Str. Icoanei, Nr.29A, prin implementarea unui sistem de supraveghere video la punctele de acces.

1. Scopul, categoriile de date și temeiurile prelucrării

Prezenta notă de informare se referă la calitatea dumneavoastră de client (potențial client) al Societății.

Societatea prelucrează datele cu caracter personal enumerate în Secțiunea 2 de mai jos pentru următoarele scopuri, pe baza temeiurilor legale indicate pentru fiecare dintre acestea:

Scop / Categorii de date Temei legal

Scop: Asigurarea pazei și protecției bunurilor și persoanelor aflate în incinta punctului de lucru al Societății din str. Icoanei, Nr.29A, prin implementarea unui sistem de supraveghere video la punctele de acces.

Categorii de date: Imagini ale persoanelor fizice care pătrund în incinta locației Societății, ce permit identificarea directă sau indirectă a acestor personale.

Categorii de persoane vizate: angajați, clienți persoane fizice, potențiali clienți persoane fizice, vizitatori, reprezentanți legali ai furnizorilor/clienților, angajați firme de curierat, precum și orice alte persoane ce intră/au acces in locația de la adresa din Str. Icoanei, Nr.29A.
 

Obligație legală prevăzută de Legea nr.
333/2003, cu modificările ulterioare privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor – în privința asigurării pazei și protecției bunurilor şi valorilor Societății, împotriva oricăror acțiuni ilicite care lezează dreptul de proprietate, existența materială a acestora.

Societatea este direct interesată de a proteja bunurile si valorile Societății, ale angajaților, ale clienților, vizitatorilor/potențialilor clienți si de a asigura angajaților condiții optime de lucru așa cum s-a obligat contractual.
 

 

 2. Colectarea datelor cu caracter personal

Societatea a colectat datele dumneavoastră cu caracter personal din următoarele surse:

Pentru supravegherea video: sistemul de supraveghere video amplasat în incinta sediului Societății, a unității service și la punctele de acces, ce a fost montat în locuri vizibile;

3. Destinatarii datelor cu caracter personal

Pentru îndeplinirea scopurilor menționate mai sus, Societatea utilizează serviciile mai multor parteneri contractuali.

Unii dintre aceștia au calitatea de persoane împuternicite de operator, cum ar fi: BGS Security Division, care desfășoară activități de pază a obiectivelor, bunurilor sau valorilor, în condiții de maximă siguranță a acestora, precum și protecția persoanelor și sunt activi în industria / sectorul activități de protecție și paza, iar acestora le pot fi furnizate datele dumneavoastră cu caracter personal pentru a fi utilizate în limitele obligațiilor pe care și le asumă față de Societate. Datele cu caracter personal pe care le divulgăm către persoanele împuternicite de noi, sunt limitate la informațiile cu caracter personal minime care sunt necesare pentru prestarea respectivelor servicii și le solicităm acestora să nu utilizeze datele cu caracter personal în niciun alt scop.

Depunem toate eforturile pentru a ne asigura că toate entitățile cu care lucrăm stochează datele dumneavoastră cu caracter personal în condiții de siguranță și securitate.

Datele cu caracter personal indicate mai sus pot fi puse la dispoziție sau transmise către terți și în următoarele situații: (i) autorități publice, auditori sau instituții cu competențe în realizarea de inspecții și controale asupra activității și activelor Societății si/sau care solicită Societății să furnizeze informații, în virtutea obligațiilor legale ale acesteia din urmă. Aceste autorități publice sau instituții pot fi instanțe de judecată, politie; sau (ii) pentru respectarea unei cerințe legale sau pentru protejarea drepturilor și activelor Societății noastre sau ale altor entități sau persoane, precum instanțe de judecată.

4. Durata prelucrării

Vă vom stoca datele cu caracter personal doar pe o perioadă de timp necesară pentru atingerea scopurilor de prelucrare de mai sus, cu respectarea în același timp a cerințelor legale în vigoare. În cazul în care Societatea va stabili că are un interes legitim sau o obligație legală de a prelucra în continuare datele dumneavoastră cu caracter personal în alte scopuri, veți fi informați în mod corespunzător în acest sens.

Estimăm că activitățile de prelucrare detaliate mai sus vor necesita stocarea datelor cu caracter personal pe următoarele perioade:

 Scop  Durată
Asigurarea pazei și protecției bunurilor și persoanelor prin implementarea unui sistem de supraveghere video. 30 de zile*.
(Imaginile transmise de camerele video de supraveghere se păstrează pentru 30 de zile, apoi suporturile sunt rescrise.)

  

 

 

 

*Cu excepția cazului în care este necesar să fie protejate interesele legitime ale operatorului sau există obligații legale de păstrare. În astfel de cazuri, vom acționa conform legii, inclusiv în ceea ce privește informarea dvs. Ca regulă, imaginile solicitate de autorități sau locatari sunt păstrate pentru o perioadă de un an sau sunt puse direct la dispoziția acestora.


5. Ce se întâmplă cu datele dumneavoastră cu caracter personal după încetarea prelucrării

Odată ce perioada de prelucrare indicată mai sus expiră, iar Societatea nu mai are motive legale sau legitime de a vă prelucra datele cu caracter personal, datele vor fi șterse în conformitate cu procedurile acesteia, care pot implica arhivarea, anonimizarea sau distrugerea acestora.

6. Refuzul prelucrării și consecințele acestuia

Dacă nu doriți ca datele dumneavoastră să fie prelucrate cu acest scop, nu veți putea accesa incinta Societății la adresa din Str. Icoanei, Nr.29A.

7. Securitatea prelucrării datelor

Societatea vă informează prin prezentul că evaluează și actualizează constant măsurile de securitate implementate pentru a asigura o prelucrare a datelor cu caracter personal în condiții de siguranță și securitate.

8. Drepturile persoanei vizate în ceea ce privește prelucrarea datelor

În contextul prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal, aveți următoarele drepturi:

a) Dreptul de acces la datele cu caracter personal prelucrate: aveți dreptul de a obține confirmarea faptului că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt sau nu prelucrate și, în caz afirmativ, de a avea acces la tipul de date cu caracter personal și condițiile în care sunt prelucrate, prin adresarea unei cereri în acest sens către operatorul de date;

b) Dreptul de a solicita rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal: aveți posibilitatea de a solicita, prin adresarea unei cereri în acest sens către operatorul de date, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte, completarea datelor incomplete sau ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal în cazul în cazul în care (i) datele nu mai sus necesare în scopul inițial (și nu există un nou scop legal), (ii) temeiul juridic al prelucrării este consimțământul persoanei vizate, persoana vizată își retrage consimțământul și nu există alt temei legal, (iii) persoana vizată își exercită dreptul de a se opune, iar operatorul nu are motive legitime care să prevaleze pentru a continua prelucrarea, (iv) datele au fost prelucrate ilegal, (v) ștergerea este necesară pentru conformarea cu legislația UE sau legislația română sau (vi) datele au fost colectate în legătură cu servicii ale societății informaționale oferite copiilor (dacă este cazul), când se aplică cerințe specifice cu privire la consimțământ;

c) Dreptul de a solicita restricționarea prelucrării: aveți dreptul de a obține restricționarea prelucrării în cazurile în care: (i) considerați că datele cu caracter personal prelucrate sunt inexacte, pentru o perioadă care să permită operatorului să verifice exactitatea datelor cu caracter personal; (ii) prelucrarea este ilegală, dar nu doriți să vă ștergem datele cu caracter personal, ci să restrângem utilizarea acestor date; (iii) în cazul în care operatorul de date nu mai are nevoie de datele dumneavoastră cu caracter personal în scopurile menționate mai sus, însă dumneavoastră aveți nevoie de date pentru a constata, exercita sau apăra un drept în instanță; sau (iv) v-ați opus prelucrării, pentru intervalul de timp în care să verificăm dacă temeiurile legitime ale operatorului de date prevalează asupra drepturilor persoanei vizate;

d) Dreptul de a vă retrage consimțământul cu privire la prelucrare, atunci când prelucrarea are la bază consimțământul, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate până în momentul respectiv;

e) Dreptul de a vă opune cu privire la prelucrarea datelor din motive legate de situația particulară în care vă aflați, atunci când prelucrarea se întemeiază pe interes legitim, precum și de a vă opune, în orice moment, prelucrării datelor în scopuri de marketing direct, inclusiv crearea de profiluri;

f) Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automatizată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează pe aceasta în mod similar într-o manieră semnificativă;

g) Dreptul la portabilitatea datelor, însemnând dreptul de a vă primi datele cu caracter personal pe care le-ați furnizat operatorului de date într-o formă structurată, utilizată în mod curent și care poate fi citită automat, precum și dreptul de a transfera respectivele date către un alt operator, în cazul în care prelucrarea se bazează pe consimțământul dumneavoastră sau executarea unui contract și este efectuată prin mijloace automate;

h) Dreptul de a depune plângere în fața Autorității de Protecție a Datelor (ANSPDCP)

i) Dreptul de a vă adresa instanțelor de judecată competente.

Drepturile de mai sus pot fi exercitate în orice moment. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă încurajăm să adresați o solicitare în scris, datată și semnată la următoarea adresă: Str. Icoanei, Nr29A, Sector 2 sau prin e-mail la adresa: [email protected]